Vedtekter

Vedtekter for Norsk bibliotekforening, avdeling Innlandet

Vedtatt på årsmøtet 27.3.2019

§ 1. Formål
Norsk Bibliotekforening, avdeling Innlandet skal virke i samsvar med Norsk bibliotekforenings vedtekter, prinsipprogram og handlingsplan.

Foreningens mål er å få satt biblioteksaker på den politiske dagsorden og arbeide for en bedring av bibliotektjenesten i fylket. 

§ 2. Medlemskap
Alle medlemmer av Norsk Bibliotekforening er automatisk medlem i sin lokale avdeling. Personer og institusjoner med virksomhet og interesser knyttet til foreningens formål kan opptas som medlemmer.

§ 3. Stemmerett
Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent til Norsk Bibliotekforening for inneværende år. Hvert medlem har en stemme, og kan ikke stemme ved forfall. Bibliotek og institusjoner kan avgi stemme ved fullmakt.

§ 4. Årsmøte
Årsmøte holdes hvert år innen mai måned. Varsel om årsmøte skal gjøres en måned før møtet. Saker som medlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret minst 3 uker før årsmøtet. Sakspapirer sendes alle medlemmer senest 1 uke før møtet.

Årsmøtet skal behandle:
1. Årsmelding
2. Revidert regnskap
3. Virkeplan for kommende periode
4. Budsjettforslag
5. Innkomne forslag
6. Valg: Leder
Styremedlemmer med varamedlemmer
Revisorer
Valgkomité
Revisorer velges for 2 år, men slik at 1 er på valg hvert år. Styret legger frem forslag til valgkomité.

Der vedtektene ikke bestemmer noe annet, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall. Hvis det forlanges av et medlem, skal valgene skje skriftlig.

§ 5. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst en ukes varsel. Det skal innkalles dersom minst 1/3 av medlemmene krever det.

§ 6. Styret
Avdelingen ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styret bør, så langt det er hensiktsmessig, ha representasjon fra forskjellige typer bibliotek og deres styringsorganer og fra ulike deler av fylket. Medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år, helst slik at halvparten står på valg ved hvert årsmøte. Leder velges ved særskilt valg for 1 år. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

§ 7. Kontingent
Kontingenten betales til Norsk Bibliotekforening etter de satser som til enhver tid gjelder.

§ 8. Regnskap – revisjon
Regnskapet følger kalenderåret. Regnskapet føres av en kasserer valgt av og blant styremedlemmene og revideres av 2 personer valgt av foregående årsmøte.

§ 9. Vedtektsendringer
Forslag om endringer i disse vedtektene må være innsendt til styret minst tre uker før årsmøtet. Endringer kan vedtas av årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmene og må godkjennes av hovedstyret i Norsk Bibliotekforening.

§ 10. Nedlegging
Spørsmål om å nedlegge avdelingen må bringes inn for Norsk Bibliotekforenings hovedstyre.